Aktualna oferta:

Wyprzedaż zapasów i sprzętu rolniczego pochodzącego z gospodarstw w Postolinie i Gnojewie oraz punktu składowania w Subkowach.

P.H.U.P. LITAWA, ul. Wybickiego 8, 83-120 Subkowy
z siedzibą w Gnojewie
adres: Gnojewo 42, 82-213 Miłoradz

 

"Wprowadzenie nowych usług w firmie
w oparciu o inwestycje w profesjonalną
powozownię wraz z częścią muzealną."

Umowa o dofinansowanie projektu
nr: UDA-RPPM.01.01.01-00-164/09-00

Projekt zakończono 30.06.2011r.

Pragnąc otworzyć na swoim terenie siedlisko regionalne (w skład którego wchodzić będzie: karczma, stajnia ,powozownia) wraz z infrastrukturą pomocniczą (muzeum ze starymi narzędziami rolniczymi) promujące turystykę wiejską , właściciel - Franciszek Litawa wziął pod uwagę przeprowadzoną analizę technologiczną przed ubieganiem się o wsparcie w ramach Osi Priorytetowej 1, a ta wykazała 80% poparcie dla przygotowanej inwestycji. Wspomniany beneficjent unijnego wsparcia od dawna miał zamiar otworzenia kompleksu rekreacyjno -wypoczynkowego w oparciu o regionalną zabudowę i infrastrukturę. Realizacja projektu to spełnienie marzeń Wnioskodawcy, gdyż pasje związane z końmi towarzyszą mu od wielu lat. Rozwój i innowacje w sektorze MSP są atrakcyjne i konkurencyjne a zakup nowych środków trwałych, wprowadzenie nowej usługi przez Wnioskodawcę jest: wykonalne pod względem technologicznym, jest zgodne z najlepszą praktyką w dziedzinie regionalnego promowania produktów i usług, jest optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników oraz przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny. Wzrost popularności rekreacji na terenach wiejskich , jako formy spędzania wolnego czasu spowodował powstanie wielu firm specjalizujących się w usługach tej branży. Oferta kompleksu rekreacyjnego na jeziorkiem w Gnojewie znacząco poszerzy tą ofertę. Unia Europejska stawia na rozwój regionów, na wielokierunkowość działań m.in. w gospodarstwach wiejskich. Turystyka wiejska dzięki takim inwestycjom i inicjatywom z kręgu lokalnego biznesu może być zatem kołem napędowym takiego rozwoju. Oferta skierowana jest do osób lubiących sporty hipiczne, jazdę konna, powożenie wozami i bryczkami, myśliwych, grzybiarzy, fotografów, oraz turystów indywidualnych, zbiorowych jak i rodzin. Okoliczne tereny, lasy, akweny wodne są doskonałym miejscem do spacerów a także przejażdżek rowerowych. Podsumowując, turystyka wiejska zwana też ekologiczna może stać się dzięki temu projektowi wizytówką regionu i województwa.

Przedmiotem projektu jest zakup profesjonalnych i specjalistycznych urządzeń (wyposażenia) do prowadzenia stajni z powozownia wraz z bogatym zapleczem rekreacyjno - wypoczynkowym ( zagospodarowanie małej architektury) . Wsparcie poprzez współfinansowanie ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi 1 RPO 2007 - 2013 dotyczy przede wszystkim przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze MSP, a zrealizowane inwestycje bedą sprzyjać rozwojowi potencjału rynkowego firmy oraz zwiększać w nich zatrudnienie.

Celem zrealizowanego projektu jest przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku lokalnym i regionalnym, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług z sektora turystyki wiejskiej - aktywnej, uatrakcyjnienie oferty usługowej firmy poprzez stworzenie specjalnego obiektu regionalnego z funkcją muzealną urządzoną w wiejskim stylu (stajnia z powozownią), zagospodarowanie małej architektury pod muzeum starych maszyn rolniczych, realizacja nowych inwestycji w środki trwałe - zakup bryczek, powozów, sań, stworzenie nowych miejsc pracy - 2 etaty z zachowaniem zasad równouprawnienia.

Obiekt spełnia oczekiwania klientów skierowane przede wszystkim na:

a) wysoką jakość za atrakcyjna cenę
b) profesjonalna obsługę i specjalistyczne doradztwo
c) dostęp do wysokiej jakości sprzętu (zaplecze)
d) atrakcyjność miejsca położenia
e) orientacji na klienta, indywidualne podejście do turysty i jego potrzeb, chęć niesienia pomocy
f) aktywne spędzanie czasu (aktywny wypoczynek)
g) zabezpieczenie wszystkich procesów ruchowych
h) doskonalenie umiejętności, integracja w grupie.

Dlatego firma postawiła na wprowadzenie nowych usług. Wpływ projektu, w krótkim (produkt) i długim (rezultat) horyzoncie czasowym jest bardzo duży, pozytywny dla środowiska naturalnego i społeczności lokalnej. Umożliwi to firmie zwiększyć orientację rynkowa, poprawić wyniki finansowe oraz podnieść satysfakcje klientów z oferowanych produktów i usług. Rentowność inwestycji zależy również od silnego popytu na nowe i innowacyjne rozwiązania oraz usługi.

© 2004 Infocity

Gospodarstwo Rolne
POSTOLIN

Hodowla: